Cameraten

Rental Terms

Swedish

HYRESVILLKOR CAMERATEN AB. 556505-0977


 1. Hyrestagaren ingår avtal med Cameraten AB och godkänner hyresvillkor i och med sin första hyra av teknik, hyrestid enligt offert – 05.00 nästkommande dag om inte annat avtalas.
 2. Hyrestagaren ska ha sådan kännedom om förhyrt material att det ej skadas på grund av felaktigt handhavande.
 3. Förlorat och skadat material ersätts enligt nyvärdesprincipen.
 4. All utrustning är grundförsäkrad av Cameraten AB med en självrisk på 50% av basbeloppet för hyrestagaren, Detta gäller även utrustning som i sin tur ägs av leasingbolag, uthyrd utrustning ägs av Cameraten AB eller respektive leasingbolag. Utrustning kan även vara inhyrd av annat hyreshus för vidare uthyrning, i detta fall gäller deras försäkringsregler. Kund kan även välja att ha den inhyrda tekniken täckt av egen försäkring. Skall utrustning tas till annat land än Sverige så skall detta godkännas av Cameraten AB och extra försäkringar kan behövas i detta fall från hyrestagaren.
 5. Utrustningen får ej uthyras i andra hand om inte annat avtalats.
 6. Cameraten AB ansvarar för att utrustningen är i fullt funktionsdugligt skick vid uthyrningen, hyrestagaren ansvarar för att utrustningen återlämnas i samma skick, eventuella fel eller skador skall meddelas senast i samband med retur av utrustning.
 7. Cameraten AB ansvarar ej för misslyckad inspelning som orsakats av materialfel eller om omständigheter som vi ej råder över.
 8. Avbeställning av bokad utrustning ska ske senast 48 timmar innan hyrestidens början. Vid senare avbeställning debiteras 50% av hyresbeloppet.
 9. Debitering av utrustning sker från första uthyrningsdag till dess utrustningen är till fullo återlämnad. Cameraten AB har rätt att häva pågående uthyrining om hyrestagaren visar sig ta dåligt ansvar för utrustningen eller ej betalar för sig enligt avtal.
 10. Förhyraren ska betala faktura senast efter 30 dagar om ej annat angivits på fakturan.
 11. Utrustning kan återhämtas av uthyraren om hyrestagaren ej fullföljer sina betalningar och avtal.
 12. Cameraten AB förbehåller sig rätten till prisändringar utan avisering.
 13. Gällande utrustning som är leasad av Cameraten AB, så är detta ett tillägg från SEB gällande hyra av teknik där dom är leasinggivare.


Objektet som omfattas av detta avtal ägs av Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ), organisationsnummer 502032-9081, (SEB), som leasar densamma till Cameraten AB organisationsnummer 556505-0977, ("Bolaget"). Om uppsägningsgrund enligt SEB:s bedömning föreligger enligt leasingkontraktet mellan Bolaget och SEB elle leasingkontraktet mellan Bolaget och SEB oavsett anledning upphör, har SEB rätt att - efter SEB:s val - antingen (i) träda lagets ställe i detta avtal till den del det avser uthyrning/tillhandahållande av utrustningen, eller (ii) genast återta

jektet. Parterna förbinder sig att inte ändra denna bestämmelse utan SEB:s skriftliga medgivande."